تبلیغات
امام زمان (عج) یگانه منجی عالم بشریت - فیض سحر


«شبنم از فیض سحر خیزی عزیز گلشن است
گل به دامن خنده از شب زنده داری می برد»[1]
یکی از اموری